วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบสิ่งของ “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2564” การออกร้านมัจฉากาชาดในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564 โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมนำสิ่งของมามอบ เพื่อใช้ในกิจกรรมร้านมัจฉากาชาดและการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564 อาทิ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ และของเบ็ดเตล็ดทั่วไป เพื่อหารายได้ไว้ใช้ในกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และนำไปช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ ของกาชาดตลอดทั้งปี
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายวีรพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมการจัดแสดงผลสำเร็จในการดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน โดยมี นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการจัดแสดงฯ ณ บริเวณตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จังหวัดเชียงใหม่ ด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ครัวเรือนทุกอำเภอนำผลผลิตมาจัดแสดงและจำหน่ายฯ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายสำเริง ไชยเสน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันทบทวนและพิจารณาปรับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564) (อพ.สธ.- ชม.) ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาประชุมตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ