รางวัลฉลากกาชาด ประจำปี 2563

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา โดยถวายแก่ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน การจัดกิจกรรมรําลึกคุณของพระรัตนตรัย และเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา อีกทั้งยังส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาหลักธรรมะ และร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พร้อมกันนี้ ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2563
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ ห้องเชียงแสน โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะ 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2566 - 2570 ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และจังหวัดพะเยา ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ได้พิจารณาต่อไป
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ให้แก่อำเภอทั้ง 25 อำเภอ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายนายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้ประชาชน เพื่อปลูกผักไว้กินเอง ตามแผนปฏิบัติการ "90 วัน สู่ความความมั่นคงทางอาหาร" ภายใต้กิจกรรม " 1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 เสวียน" ทั้งนี้ เพื่อนำไปช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติ สร้างความมั่นคงทางอาหาร และลดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ