พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2564

ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล  ประจำปี 2564

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

 

ผลการออกรางวัลกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อัญเชิญผ้าไตร น้ำสรง พร้อมเครื่องสักการะ ถวายแด่พระราชวชิรคุณ (หลวงพ่อทองแดง วรปญฺโญ) เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 67 ปี ณ วัดดอยพระเจ้าตนหลวง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พระราชวชิรคุณ มีนามเดิมว่า นายทองแดง สุวรรณเพชร เกิดเมื่อ วันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2497 ที่บ้านเลขที่ 1 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เป็นบุตร คนที่ 2 จากทั้งหมด 10 คนของนายจันทร์ - นางปิ่น สุวรรณเพชร บวชเป็นสามเณร เมื่อปี พุทธศักราช 2515 ที่วัดถ้ำพวง อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร และบวชพระเมื่อ วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2518  ที่วัดศรีชมพู บ้านบึงโนนอก ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยได้ศึกษาพระธรรมคำสอนเรื่อยมาจนถึงปีพ.ศ. 2532 ได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดดอยพระเจ้าตนหลวง บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และทำการได้บูรณะองค์พระเจ้าตนหลวง และประกอบศาสนกิจอันเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอีกนานับประการ จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อครั้งยังเป็น พระครูปัญญาวรคุณ ต่อมาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ให้เป็น พระราชวชิรคุณ อดุลธรรมญาณนิวิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทั้ง 25 อำเภอ เกี่ยวกับข้อกำหนดและมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ซึ่งได้มีการยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงมีแนวโน้มที่จะทวีความรุรแรงมากยิ่งขึ้น
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทำให้ภาคเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความเสียหายไปแล้วกว่า 6-7 หมื่นล้านบาท จึงอยากให้มีการเร่งระดมฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปได้ ทั้งนี้ทางหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีแผนในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งการเข้าไปเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อลดภาระให้กับผู้ประกอบการทั้งการลดดอกเบี้ยเงินกู้ การพักชำระหนี้ รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการทำธุรกิจในแบบออนไลน์ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลากรที่โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในการดำเนินแผนการบริหารงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 ของโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ซึ่งได้รับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหวหรือด้านสุขภาพอื่น ๆ มาดูแลในลักษณะอยู่ประจำ ตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระจากผู้ปกครองที่ต้องออกไปประกอบอาชีพ
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ