ชื่อเข้าใช้งาน

รหัสผ่าน

ทรัพยากรป่าไม้


      พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในลุ่มน้ำปิงตอนบน ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติที่สำคัญ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ-ปุย แม่ปิง ศรีลานนา ออบหลวง และเชียงดาว ทำให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าไม้เหลืออยู่มาก ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้จากกรมป่าไม้มาตราส่วน 1:50,000 ในปี พ.ศ.2543 แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ป่ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์โดยมีพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งประกอบด้วย ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าสนเขา ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าประเภทสวนป่า กับป่าที่ฟื้นฟูเองตามสภาพธรรมชาติรวมกันคิดเป็น 17,064.86 ตร.กม. หรือ 10,665,538 ไร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.02ของพื้นที่ลุ่มน้ำ โดยลุ่มน้ำสาขาแม่ตื่นเป็นลุ่มน้ำที่คงความอุดมสมบูรณ์ด้านป่าไม้มากที่สุด มีพื้นที่ป่าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.79 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ รองลงมาได้แก่ ลุ่มน้ำสาขาแม่แจ่ม มีสัดส่วนของพื้นที่ป่าคิดเป็นร้อยละ 86.29 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ ซึ่งควรอนุรักษ์ไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารของเขื่อนภูมิพล ในขณะที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองเชียงใหม่และเป็นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำปิง พื้นที่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม มีสัดส่วนของพื้นที่ป่าน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.73 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ และลุ่มน้ำสาขาแม่อาวมีความเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าไม้รองลงมา โดยมีพื้นที่ป่าคิดเป็นร้อยละ 25.69 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ รายละเอียดพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดเชียงใหม่

ตาราง : พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดเชียงใหม่ 
พื้นที่
 (ตร.กม.)
ประเภทพื้นที่ป่าไม้ (ตร.กม.)
ร้อยละของพื้นที่
ป่าดิบสมบูรณ์
ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู
ป่าผลัดใบสมบูรณ์
สวนป่าสมบูรณ์
รวม
21,921.15
4,467.69
303.01
10,860.31
128.74
15,785.18
72.01
 ที่มา : จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่