ชื่อเข้าใช้งาน

รหัสผ่าน

แผนปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำ


      แผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำประกอบด้วยแผนระดับลุ่มน้ำและแผนระดับชุมชน โดยแผนโครงการระดับลุ่มน้ำมาจากแผนโครงการของหน่วยงานตามภารกิจที่มีการวางแผนและมีศักยภาพ แต่โครงการดังกล่าวที่เป็นโครงการขนาดกลางและใหญ่ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาในภาพรวม ที่ผ่านมาโครงการมักเกิดได้ยากและถ้าเกิดได้ก็ใช้เวลานาน เพื่อที่จะบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีรวมทั้งแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่นได้โดยตรงจึงต้องเน้นใช้แผนโครงการระดับชุมชนเป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรน้ำของจังหวัดเชียงใหม่โดยทำควบคู่กับการใช้แผนโครงการระดับลุ่มน้ำ กรณีที่งบประมาณที่ได้รับมีจำกัดควรเลือกโครงการที่มีความสำคัญลำดับที่ 1 มาดำเนินการก่อนและโครงการที่มีความสำคัญลำดับ 2 มาดำเนินการต่อไป ซึ่งรายละเอียดโครงการด้านทรัพยากรน้ำและลำดับความสำคัญโครงการในจังหวัดเชียงใหม่