ชื่อเข้าใช้งาน

รหัสผ่าน

แผนโครงการระดับลุ่มน้ำที่มีศักยภาพ


      แผนโครงการหน่วยงานตามภารกิจ ส่วนใหญ่เป็นแผนพัฒนาในระดับลุ่มน้ำ ในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การปรับปรุงโครงการหรือระบบชลประทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำ ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลางและโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยแต่ละโครงการได้ผ่านการพิจารณาศักยภาพแล้ว ซึ่งทางคณะทำงานได้รวบรวมข้อมูลมาจากหลายๆ หน่วยงาน ดังนี้
 
โครงการจากกรมชลประทาน
      เป็นแผนในระดับลุ่มน้ำ 10 ปีของกรมชลประทาน ซึ่งเป็นแผนในระดับเบื้องต้นที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงแผนได้ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ดังนี้
(1)             โครงการขนาดใหญ่ จำนวน 2 โครงการ
(2)             โครงการขนาดกลาง จำนวน 14 โครงการ
(3)             โครงการขนาดเล็ก จำนวน 17 โครงการ
(4)             โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ จำนวน 70 โครงการ
(5)             โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน จำนวน 7 โครงการ
(6)             โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 21 โครงการ
(7)             โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ จำนวน 42 โครงการ
 
ตาราง : สรุปจำนวนโครงการระดับลุ่มน้ำ จากกรมชลประทาน
ลำดับที่
แผนงาน / โครงการ
(ปี พ.ศ.)
โครงการขนาดใหญ่
โครงการขนาดกลาง
โครงการขนาดเล็ก
โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำ
โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน
โครงการสูบน้ำพลังไฟฟ้า
โครงการป้องกัน และบรรเทาภัยจากน้ำ
1
แผนงานประจำปีพ.ศ. 2553
1
 
17
 
 
 
8
2
แผนงานประจำปีพ.ศ. 2554
1
2
-
2
1
1
5
3
แผนงานประจำปีพ.ศ. 2555
-
3
-
8
2
2
10
4
แผนงานประจำปีพ.ศ. 2556
-
-
-
6
2
2
7
5
แผนงานประจำปีพ.ศ. 2557
-
1
-
6
2
3
6
6
แผนงานประจำปีพ.ศ. 2558
-
2
-
6
-
2
4
7
แผนงานประจำปีพ.ศ. 2559
-
2
-
6
-
2
2
8
แผนงานประจำปีพ.ศ. 2560
-
2
-
7
-
2
-
9
แผนงานประจำปีพ.ศ. 2561
-
2
-
8
-
2
-
10
แผนงานประจำปีพ.ศ. 2562
-
-
-
6
-
2
-
11
แผนงานประจำปีพ.ศ. 2563
-
-
-
15
-
3
-
รวม
2
14
17
70
7
21
42
หมายเหตุ : รายละเอียดของโครงการอยู่ในภาคผนวก จ
 
โครงการจากกรมทรัพยากรน้ำ
      ประกอบด้วย โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำทางน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเพื่อการถ่ายโอน โครงการเพิ่มต้นทุนและเครือข่ายกระจายน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ดังนี้
(1)             โครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ได้แก่ แผนประจำปี 2554 จำนวน 78 โครงการ และแผนประจำปี 2555 จำนวน 2 โครงการ
(2)             โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ได้แก่ แผนประจำปี 2555 จำนวน 56 โครงการ
(3)             โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ได้แก่ แผนประจำปี 2554 จำนวน 91 โครงการ และแผนจากงบไทยเข้มแข็งปี 2555 กรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 22 โครงการ
(4)             โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ ได้แก่ แผนจากงบไทยเข้มแข็งปี 2555 กรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 4 โครงการ
ตาราง สรุปจำนวนโครงการระดับลุ่มน้ำ จากกรมทรัพยากรน้ำ
ลำดับที่
แผนงาน/โครงการ
โครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร
โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม แหล่งน้ำ
1
แผนงานประจำปีพ.ศ. 2553
-
-
91
-
2
แผนงานประจำปีพ.ศ. 2554
78
-
-
-
3
แผนงานประจำปีพ.ศ. 2555
2
56
-
-
4
งบไทยเข้มแข็งปี 2555 กรมทรัพยากรน้ำ
-
-
22
4
รวม
80
56
113
4
หมายเหตุ : รายละเอียดของโครงการอยู่ในภาคผนวก จ
 
โครงการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 ประกอบด้วย โครงการขุดลอกและโครงการเจาะบ่อบาบาล ได้แก่
(1)             โครงการขุดลอกตามแผนงานประจำปี 2553 จำนวน 28 โครงการ และตามแผนงานประจำปี 2554-2556 จำนวน 23 โครงการ
(2)             โครงการเจาะบ่อบาดาล ตามแผนงานประจำปี 2553 จำนวน 367 โครงการ
 
ตาราง : สรุปจำนวนโครงการระดับลุ่มน้ำ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ลำดับที่
แผนงาน / โครงการ (ปี พ.ศ.)
โครงการขุดลอก
โครงการเจาะบ่อบาดาล
รวม
1
แผนงานประจำปีพ.ศ. 2553
28
367
395
2
แผนงานประจำปีพ.ศ. 2554 - 2556
23
-
23
รวม
51
367
418
หมายเหตุ : รายละเอียดของโครงการอยู่ในภาคผนวก จ
 
โครงการจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
      โครงการจากกรมโยธาธิการและผังเมืองจะเป็นโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม โดยแบ่งเป็นโครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำ จำนวน 4 โครงการ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ 1 โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารประตูท่อ 1 โครงการ และโครงการอื่นๆ 1 โครงการ