ชื่อเข้าใช้งาน

รหัสผ่าน

โครงการแผนพัฒนาระดับชุมชน


      แผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่เสนอโดยชุมชนท้องถิ่นและมีศักยภาพ ของจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย โครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค แก้ปัญหาอุทกภัย และปรับปรุงแหล่งน้ำ ในกรณีที่พิจารณาเป็นรายลุ่มน้ำสาขา มีรายละเอียดดังตารางที่ 5-1 ส่วนกรณีพิจารณาเป็นรายอำเภอ ดังตารางที่ 5-2 ซึ่งภาพรวมโครงการแต่ละประเภทในจังหวัดเชียงใหม่ มีดังนี้
(1) โครงการเพื่อการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในท้องถิ่น ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำ จำนวน 74 โครงการ ฝายน้ำล้น จำนวน 171 โครงการ ฝายต้นน้ำ จำนวน 36 โครงการ สระเก็บน้ำ จำนวน 22 โครงการ และโครงการสูบน้ำ จำนวน 19 โครงการ
(2) โครงการเพื่อการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในท้องถิ่น ได้แก่โครงการประเภทระบบประปา(รวมบ่อบาดาล) จำนวน 157 โครงการ โครงการประเภทเฉพาะบ่อบาดาล จำนวน 27 โครงการ โครงการประเภทบ่อน้ำตื้น จำนวน 1 โครงการ และโครงการฟื้นฟูระบบประปาเดิม 71 โครงการ
(3) โครงการเพื่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระดับท้องถิ่น ได้แก่ โครงการประเภทขุดลอกแหล่งน้ำ จำนวน 230 โครงการ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันน้ำท่วมจำนวน 11 โครงการ
(4) โครงการเพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำและระบบส่งและกระจายน้ำ ได้แก่ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ระบบส่งน้ำและเหมืองฝาย 77 โครงการ โครงการป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง จำนวน 39 โครงการ และโครงการฟื้นฟูระบบกระจายน้ำ 80 โครงการ
(5) โครงการอื่นๆ ได้แก่ โครงการประเภท ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 โครงการ โครงการประเภทบำบัดน้ำเสีย 3 โครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ต้นน้ำ จำนวน 5 โครงการ และโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 1 โครงการ

แผนที่แสดงโครงการพัฒนาแหล่งน้ำปัจจุบันรายลุ่มน้ำจังหวัดเชียงใหม่

แผนที่แสดงโครงการก่อสร้างตามแผนโครงการระดับชุมชนรายลุมน้ำจังหวัดเชียงใหม่

แผนที่แสดงโครงการปรับปรุงตามแผนโครงการระดับชุมชนรายลุมน้ำจังหวัดเชียงใหม่