ชื่อเข้าใช้งาน

รหัสผ่าน

แนวทางของแผนจัดการทรัพยากรน้ำ


      เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธ์ศาสตร์ต่างๆ และตอบสนองต่อปัญหาน้ำของจังหวัดเชียงใหม่กรอบกลยุทธ์ของแผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 7 แนวทางหลักดังนี้
1. ประชาชนและองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองและลดปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการ รวมทั้งสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
2. จัดหาน้ำเพื่อการเกษตรในท้องถิ่นให้มีเพียงพอในช่วงฤดูเพาะปลูก โดยสนับสนุนการพัฒนาอ่างเก็บน้ำ ฝายน้ำล้น ฝายต้นน้ำ และสระเก็บน้ำในท้องถิ่น
3. จัดหาและก่อสร้างระบบน้ำประปาให้ครอบคลุมชุมชนและหมู่บ้าน เพื่อให้ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคเพียงพอและมีคุณภาพ โดยสนับสนุนการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน จากแหล่งน้ำผิวดินหรือน้ำใต้ดิน และฟื้นฟูระบบประปาเดิมในท้องถิ่น
4. ป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ เพื่อลดความเสียหายจากน้ำหลากและน้ำขัง โดยสนับสนุนการขุดลอกแหล่งน้ำ สร้างพนังกั้นน้ำ ท่อระบายน้ำ ปรับปรุงฝายให้มีการระบายน้ำที่ดีในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม
5. การปรับปรุงแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเดิมให้มีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนการฟื้นฟูคลองส่งน้ำ ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ระบบส่งน้ำและเหมืองฝาย และระบบกระจายน้ำในท้องถิ่น
6. อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ และควบคุมคุณภาพน้ำไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ โดยสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูต้นน้ำ จัดให้มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียในเขตเมือง
7. สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดอย่างต่อเนื่องสำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำ และ เพิ่มสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำ
      ในการจัดทำแผน ได้มีการจัดระดับความรุนแรงของปัญหาด้านทรัพยากรน้ำของชุมชน ดังรายละเอียดในบทที่ผ่านมา ซึ่งได้วิเคราะห์จากการมีส่วนร่วมและการสะท้อนปัญหาขึ้นมาจากพื้นฐานความต้องการของชุมชนเป็นหลัก โดยยังไม่ได้พิจารณาประกอบกับข้อมูลและสถานภาพทางกายภาพ สำหรับให้หน่วยงานต่างๆ นำไปเป็นเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์ศักยภาพของโครงการ ประกอบกับสภาพทางกายภาพของทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพทางเศรษฐกิจสังคมต่อไป