ชื่อเข้าใช้งาน

รหัสผ่าน

เป้าประสงค์ของการพัฒนา


เป้าประสงค์การพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์หลักทั้งหมด 4 ด้านได้แก่
1. การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้และจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งเรื่องของการอุปโภคและบริโภค ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ
2. การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง อันเนื่องมาจากทรัพยากรน้ำ เช่น น้ำหลาก น้ำท่วม และ ภัยแล้ง
3. การพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งของทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าต้นน้ำและน้ำใต้ดิน
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และฐานความรู้ของการบริหารทรัพยากรน้ำ โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำ เช่น การพัฒนาโครงสร้างทำงานระหว่างภาคส่วน เพื่อจะให้เกิดศักยภาพในการระบุ วิเคราะห์ และหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาหรือบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคประชาชน