ชื่อเข้าใช้งาน

รหัสผ่าน

วิสัยทัศน์และพันธกิจการจัดการน้ำ


      จากข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและระดับความรุนแรงของปัญหาด้านต่างๆ ในบทที่ผ่านมา รวมทั้งจากข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้จากการจัดกิจกรรมประชุมทำแผนร่วมกับชุมชน และจากนโยบายทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รวมทั้งพันธกิจของจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้นำมาจัดทำเป็นวิสัยทัศน์และพันธกิจของการจัดทำแผนพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัด เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ดังนี้
 
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่
      วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่ มี 4 ด้าน ประกอบด้วย
·       “ทรัพยากรน้ำยั่งยืน” มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มีการอนุรักษ์ พร้อมทั้งชุมชนมีความเสี่ยงที่ลดลง อันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากการจัดการทรัพยากรน้ำ
·       “ชุมชนเป็นศูนย์กลาง” มีส่วนร่วมให้ข้อมูล วางแผน และแก้ปัญหา
·       “บูรณาการข้อมูล” มีความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
·       “สนับสนุนองค์ความรู้” โดยพัฒนาและใช้ระบบฐานข้อมูล
 
      ซึ่งสามารถกล่าวโดยสังเขปได้ดังนี้ “ภายใน 5 ปีจังหวัดเชียงใหม่มีการบริหารทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืนขึ้น โดยมีการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการป้องกันความเสี่ยงอันเนื่องมาจากน้ำ โดยที่ยึดชุมชนเป็นศูนย์กลาง มีส่วนร่วมให้ข้อมูล วางแผน และแก้ปัญหา พร้อมทั้งมีการบูรณาการข้อมูล มีความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ภายใต้การสนับสนุนองค์ความรู้ โดยพัฒนาและใช้ระบบฐานข้อมูล”
 
พันธกิจของการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่
      วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีพันธกิจที่ชัดเจนขึ้นต่อการบริหารทรัพยากรน้ำซึ่งมีแนวทางได้ดังนี้ “จังหวัดเชียงใหม่พัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการตามเขตการปกครองและลุ่มน้ำโดยที่ยึดชุมชนเป็นศูนย์กลาง มีส่วนร่วมให้ข้อมูล วางแผน และแก้ปัญหา โดยสนับสนุนองค์ความรู้และข้อมูลต่อชุมชนและภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำมาซึ่ง ทรัพยากรน้ำที่ยังยืนและการอยู่ดีมีสุขของประชาชน”