ชื่อเข้าใช้งาน

รหัสผ่าน

กรอบกลยุทธ์ของการบริหารจัดการน้ำ


      จุดแข็งของการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่ คือไม่ใช่เพียงวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงข้อมูลและนโยบายจากบนลงล่าง แต่จากภาคส่วนประชาชนและองค์กรท้องถิ่นต่างๆ จากล่างขึ้นบนด้วย อาทิกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกหมู่บ้าน ตำบล องค์กรปกครองในท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด ที่ได้มีการจัดกิจกรรมเครือข่ายและการประชุมจัดทำแผนในระดับจังหวัด ดังรายละเอียดในภาคผนวก ก. ซึ่งมี 5 กิจกรรม สรุปได้ดังนี้
1)            การประชุมเครือข่ายจัดการทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 220 คน ประกอบด้วยส่วนราชการระดับภาคและจังหวัด 38 คน นายอำเภอ 15 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 105 คน สถาบันการศึกษา 36 คน และอื่นๆ 26 คน ได้ประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์และวิธีการทำงานของโครงการจัดทำแผน และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำ
2)            การประชุมเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำในระดับอำเภอ ได้ดำเนินการแยกเป็น 3 สาย เพื่อจัดประชุมจำนวน 25 ครั้ง ในพื้นที่แต่ละอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงระหว่างวันที่ 1-18 ธันวาคม 2552 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 2,285 คน ประกอบด้วย นายอำเภอ/ปลัดอำเภอ 106 คน เทศบาล/อบต. 321 คน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 1,256 คน ผู้ใช้น้ำ 428 คน และส่วนราชการ 174 คน ได้ประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์และวิธีการทำงานของโครงการจัดทำแผน และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ำในระดับอำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน ได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำ และได้แจกแบบสำรวจทรัพยากรน้ำและปัญหาความต้องการของชุมชน
3)            กิจกรรมประชุมจัดทำแผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำในระดับชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนในระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อเสนอแผนโครงการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำ ได้จัดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2553 โดยมีผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน และผู้ใช้น้ำในระดับหมู่บ้านเข้าร่วมจัดทำแผนรวมทั้งสิ้นจำนวน 4374 คน การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล) คือจัดประชุมเพื่อคัดกรองและบูรณาการแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับตำบลและแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับชุมชน ร่วมกับผู้แทนหมู่บ้าน รวบรวมแบบสำรวจข้อมูลทรัพยากรน้ำในระดับชุมชน และกรอกแบบสำรวจข้อมูลทรัพยากรน้ำในระดับตำบล การมีส่วนร่วมของผู้แทนหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ คือเข้าร่วมประชุมหมู่บ้านเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการแหล่งน้ำ และเสนอแผนโครงการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำ
4)            กิจกรรมประชุมจัดทำแผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำในระดับอำเภอ ได้ดำเนินการจัดประชุมจำนวน 25 ครั้ง ในพื้นที่แต่ละอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2553 มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 2,152 คน ประกอบด้วย เทศบาล/อบต. 325 คน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 1,440 คน ผู้ใช้น้ำ 221 คน และอื่นๆ 166 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำแผนในระดับตำบลที่ได้มารวมเป็นแผนในระดับอำเภอ มีการร่วมแรงร่วมใจตรวจสอบความซ้ำซ้อนของโครงการ ตรวจสอบการทำประชาคมหมู่บ้าน ความถูกต้องของข้อมูลในด้านต่างๆ ร่วมนำเสนอโครงการตามลำดับความสำคัญของแต่ละตำบล ก่อนที่จะบูรณาการนำไปบรรจุในแผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำระดับอำเภอ และนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของจังหวัด
                กิจกรรมประชุมจัดทำแผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด ได้จัดขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 506 คน ประกอบด้วยส่วนราชการระดับภาค จังหวัดและอำเภอ 80 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 380 คน สถาบันการศึกษา 29 คน และอื่นๆ 17 คน เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่ เสนอแนะข้อคิดเห็นในการจัดทำแผน รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในด้านต่างๆ ก่อนจะนำไปบรรจุในแผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่ และนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)