ชื่อเข้าใช้งาน

รหัสผ่าน

แผนกลยุทธ์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ


กลยุทธ์การมีส่วนร่วมและการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้น้ำ
·        จัดตั้งคณะกรรมการการประจำลุ่มน้ำย่อย
·        ประกาศเขตจัดสรรน้ำโดยสิทธิและจัดทำบัญชีการใช้น้ำ
·        พัฒนาองค์กรเหมืองฝายให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
·        จัดทำแผนการบริหารทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการในระดับลุ่มน้ำสาขา
·        จัดทำดัชนีวัดความสามารถด้านการบริหารจัดการน้ำ
·        ให้มีการประเมินผลทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
·        ให้ความรู้ประชาชนและฝึกอบรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับปัญหา และสภาพการใช้น้ำและวิธีการบริหารจัดการทรัพยากร
·        สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำให้ชัดเจน
 
กลยุทธิ์การอนุรักษ์ทรัพยากรและฟื้นฟูเขตต้นน้ำ
·        กำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการชะล้างพังทลายสูง
·        ประสานงานระหว่างหน่วยราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ดินและน้ำ
·        ให้ประชาชนในลุ่มน้ำมีส่วนร่วมกำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าและการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน
·        สร้างแรงจูงใจให้ชุมชนใกล้ป่าเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าควบคุมไฟป่า
·        จัดตั้งเครือข่ายอนุรักษ์ป่าและน้ำโดยมีงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมป่าไม้
·        ให้มีการจัดทำและฝึกอบรมกรรมการลุ่มน้ำในการใช้เครื่องวัดค่าคุณภาพทางชีวภาพ
·        ฟื้นฟูและบำรุงทรัพยากรดินที่มีปัญหาเฉพาะและมีการใช้ที่ดินไม่เหมาะสม
·        การสร้างฝายดักตะกอนและลดการกัดเซาะในพื้นที่ต้นน้ำ
·        การปลูกป่าในพื้นที่เขตต้นน้ำลำธาร
·        พัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับการใช้น้ำของป่าประเภทต่างๆ
 
กลยุทธิ์การบริหารจัดการแหล่งน้ำ
·        สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามาบริหารจัดการน้ำ
·        ถ่ายโอนการควบคุมและการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ำบาดาลสำหรับผู้ใช้น้ำรายย่อยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
·        ประกาศเขตวิกฤติน้ำบาดาล
·        ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าควบคุมและเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ำบาดาลในพื้นที่วิกฤติ
·        ศึกษาการใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดิน และสร้างระบบประเมินศักยภาพน้ำบาดาล
·        จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนสำหรับการจัดการน้ำบาดาล
·        เพิ่มต้นทุนและศักยภาพในการส่งน้ำในลำน้ำสาขาที่ขาดแคลน
·        เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
·        จัดทำดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพระบบชลประทานในระดับลุ่มน้ำ
·        ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับสภาพปัญหาการขาดแคลนน้ำ
·        ริเริ่มโครงการนำร่องในลุ่มน้ำขนาดเล็กเพื่อสร้างกติกาแก้ปัญหาความขัดแย้ง
·        เร่งรัดการพัฒนาระบบประปาชุมชนโดยใช้น้ำผิวดินหรือน้ำใต้ดิน
·        ริเริ่มโครงการประหยัดน้ำสำหรับการใช้น้ำเพื่อการเกษตร
·        ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการลุ่มน้ำโดยใช้ตัวอย่างลุ่มน้ำขนาดเล็ก
 
กลยุทธิ์การบรรเทาน้ำหลากท่วม
·        ประกาศเขตพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำ
·        ประกาศเขตพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในพื้นที่ต้นน้ำ
·        จัดทำระบบเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่ประชากรหนาแน่น
·        ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางกฎระเบียบควบคุมการก่อสร้างอาคารกีดขวางทางน้ำ
·        ป้องกันการรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ
·        เพิ่มสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการน้ำท่วม
·        สร้างเครือข่ายหรือสมัชชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันน้ำท่วม
·        จัดตั้งกองทุนป้องกันอุทกภัย
·        สร้างกลไกและกระบวนการบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วม
·        ปรับปรุงฝายให้มีการระบายน้ำที่ดีและขุดลอกลำน้ำสายหลักในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม
·        พัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำในพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ
·        ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบริเวณต้นน้ำที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม
 
กลยุทธิ์การบรรเทาภัยแล้ง
·       ประกาศเขตพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง
·       พัฒนาอาชีพนอกภาคเกษตรในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งสูง
·       จัดตั้งกองทุนป้องกันภัยแล้ง
·       สร้างกลไกในการติดตามและบรรเทาปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบ
·       ปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ
·       พัฒนาแหล่งน้ำระดับท้องถิ่น
·       พัฒนาแหล่งน้ำระดับลุ่มน้ำ
 
กลยุทธิ์การจัดการมลพิษทางน้ำ
·       จัดให้มีการขออนุญาตระบายน้ำทิ้งในแหล่งน้ำสาธารณะ
·       ให้มีการกำหนดมาตรฐานน้ำทิ้งแตกต่างกันไปตามความสามารถในการรองรับของแหล่งน้ำ
·       สร้างจิตสำนึกและรณรงค์ให้นักเรียนและประชาชนเข้าใจถึงผลกระทบจากน้ำเสียชุมชน
·       ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนของโลหะหนักในแหล่งน้ำ
·       ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
·       เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีในระดับที่เหมาะสม
·       ให้มีการควบคุมน้ำเสียจากปางช้าง
·       ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์
·       จัดให้มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียในเขตเมือง
·       ศึกษาผลกระทบจากการใช้น้ำของวนเกษตรรูปแบบต่างๆ
·       ศึกษาผลกระทบจากมลพิษภาคเกษตรในลุ่มน้ำที่มีการทำเกษตรเข้มข้น
 
กลยุทธิ์ด้านการวิจัยพัฒนาและวางระบบภูมิสารสนเทศ
·       สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์อย่างต่อเนื่องสำหรับจัดการทรัพยากรน้ำ
·       สนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการวางแผนจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
·       พัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับมาตรการประหยัดน้ำในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการนำน้ำกลับมาใช้
·       สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวิธีการให้น้ำเพื่อการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
·       สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับน้ำต้นทุนและระบบนิเวศน์
·       ให้มีการรายงานผลการวิจัยในลุ่มน้ำต่างๆ ให้องค์กรผู้ใช้น้ำและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
·       ค้นหารวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้ในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ