ชื่อเข้าใช้งาน

รหัสผ่าน

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT)


จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านทรัพยากรน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดังนี้
 
จุดแข็ง (Strengths)
·     มีแหล่งน้ำประเภทน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่พัฒนาแล้วหลายแหล่ง ซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนแม่งัดสมบูณณ์ชล เขื่อนแม่กวงอุดมธารา และมีลำเหมือง และระบบส่งน้ำเข้าถึงพื้นที่เกษตรกรรม
·     เป็นแหล่งต้นน้ำที่มีทรัพยากรน้ำและสภาพป่าต้นน้ำค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ในหลายพื้นที่
·     มีประปาหมู่บ้านทั้งระบบประปาน้ำบาดาลและประปาภูเขา
·     พื้นที่หลายส่วนอยู่ในเขตชลประทาน จึงได้รับประโยชน์จากโครงการชลประทานเป็นบริเวณกว้าง
·     บางชุมชนมีการตั้งกฎกติกาเพื่อจัดสรรน้ำส่งไปตามลำเหมืองเพื่อเข้าพื้นที่การเกษตร
 
จุดอ่อน (Weakness)
·     ขาดการวางแผนการจัดการใช้น้ำอย่างมีระบบ ทำให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง
·     น้ำประปาในบางพื้นที่มีคุณภาพต่ำ คือ เป็นน้ำกระด้าง น้ำเป็นสนิม มีฟลูออไรด์เกินมาตรฐาน และมีตะกอนขุ่น มีการปนเปื้อนของสารเคมี ไม่สามารถน้ำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการบำบัดสูง
·     โครงสร้างพื้นฐานทางด้านแหล่งน้ำหลายแห่งตื้นเขินและชำรุด ไม่ได้รับการบำรุงรักษาทำให้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
·     ขาดระบบฐานข้อมูลทางด้านแหล่งน้ำที่ครบถ้วนที่จะใช้ช่วยสนับสนุนในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่
 
โอกาส (Opportunity)
·     ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและการบริโภค รวมทั้งเพื่อการเกษตรกรรมได้
·     เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนรวมทั้งคนในชุมชนให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน้ำ
·     มีหน่วยงานของรัฐในระดับเขตและจังหวัดที่พร้อมสนับสนุนงบประมาณด้านทรัพยากรน้ำ
 
อุปสรรค (Treats)
·     มีการบุกรุกป่าไม้ที่อยู่ในแหล่งต้นน้ำ
·     แหล่งน้ำในพื้นที่บางพื้นที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติชุมชนจึงไม่สามารถเข้าไปจัดการได้
·     ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับชุมชน
·     ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการแหล่งน้ำ เช่น งบประมาณในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ งบประมาณสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปา มีการแย่งใช้น้ำในระหว่างพื้นที่ ชุมชน และระหว่างประเภทของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ท่องเที่ยว สันทนาการ และอุตสาหกรรมทั่วไป