ชื่อเข้าใช้งาน

รหัสผ่าน

ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ


ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำที่พบในอำเภอดอยสะเก็ด
      จากการจัดกิจกรรมประชุมทำแผนในพื้นที่ระดับชุมชนและตำบล และจากแบบสำรวจที่ทางชุมชนได้ส่งกลับมาทางโครงการพบว่าอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ มีสัดส่วนพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งมากที่สุด คือคิดเป็น 68 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ทั้งหมดรองลงมาคือ ปัญหาเกี่ยวกับระบบประปาคิดเป็น 33 เปอร์เซ็นต์ปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขินหรือชำรุด คิดเป็น 24 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาน้ำท่วม น้ำหลาก คิดเป็น 2 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาการจัดการน้ำ ปัญหาป่าต้นน้ำถูกทำลาย และปัญหาแหล่งน้ำต่ำกว่าพื้นที่ คิดเป็น 1 เปอร์เซ็นต์เท่ากัน ดังตารางที่ 3-1
 
ตารางที่ 3-1 จำนวนพื้นที่ที่ประสบปัญหาแยกตามประเภทปัญหา รายตำบล
ตำบล
สัดส่วนพื้นที่ประสบปัญหา
ปัญหาน้ำประปา
ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง
แหล่งน้ำตื้นเขิน/ชำรุด
ป่าต้นน้ำถูกทำลาย
ปัญหาน้ำท่วมหลาก
ปัญหาจัดการน้ำ
แหล่งน้ำต่ำกว่าพื้นที่
สง่าบ้าน
80%
100%
20%
-
-
-
-
ป่าลาน
17%
50%
-
-
-
-
-
สันปูเลย
7%
100%
13%
-
-
-
-
ลวงเหนือ
50%
20%
40%
10%
-
-
-
แม่โป่ง
10%
80%
10%
-
10%
-
-
เชิงดอย
15%
31%
23%
-
-
-
-
ตลาดใหญ่
-
40%
80%
-
-
-
-
แม่ฮ้อยเงิน
83%
67%
33%
-
-
-
-
ป่าเมี่ยง
50%
83%
17%
-
-
-
-
ป่าป้อง
63%
75%
25%
-
13%
-
13%
ตลาดขวัญ
17%
50%
17%
-
-
17%
-
สำราญราษฎร์
13%
63%
25%
-
-
-
-
แม่คือ
17%
100%
17%
-
-
-
-
เทพเสด็จ
38%
100%
13%
-
-
-
-
แยกตามพื้นที่
33%
68%
24%
1%
2%
1%
1%
สัดส่วนทั้งหมด
25%
53%
18%
1%
1%
1%
1%
ที่มา : จากแบบสอบถามและการลงพื้นที่จัดประชุมระดับตำบล
 
      อำเภอดอยสะเก็ดพบปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งมากที่สุด คิดเป็น 53 เปอร์เซ็นต์ของปัญหาทั้งหมด รองลงมาคือ ปัญหาเกี่ยวกับระบบประปา น้ำประปาในชุมชนจะมีคุณภาพต่ำ คือ เป็นน้ำกระด้างน้ำเป็นสนิมเหล็ก มีฟลูออไรด์เกินมาตรฐาน และน้ำขุ่น คิดเป็น 25 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน/ชำรุด คิดเป็น 18% ส่วนปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก ปัญหาการจัดการน้ำปัญหาป่าต้นน้ำถูกทำลายและปัญหาแหล่งน้ำต่ำกว่าพื้นที่ คิดเป็น 1 เปอร์เซ็นต์ ดังรูปที่ 3-1
     จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อจำแนกปัญหาออกเป็นรายตำบลพบว่าทั้ง 14 ตำบลของอำเภอดอยสะเก็ดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งมี 13 ตำบลประสบปัญหาด้านน้ำประปา (ปัญหาคุณภาพน้ำหรือปริมาณน้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ) และปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำตื้นเขินหรือชำรุด มี 2ตำบล ประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากมี 1 ตำบลประสบปัญหาการจัดการน้ำปัญหาป่าต้นน้ำถูกทำลายและปัญหาแหล่งน้ำอยู่ต่ำกว่าพื้นที่ที่อยู่อาศัย ดังแสดงในรูปที่ 3-2