ชื่อเข้าใช้งาน

รหัสผ่าน

ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ


      จากการลงพื้นที่จัดการประชุมระดับตำบลและระดับอำเภอ และจากแบบสำรวจที่ทางชุมชนได้ส่งกลับมาทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบว่าในจังหวัดเชียงใหม่มีสัดส่วนพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งมาก คือคิดเป็น 47.4% ของพื้นที่ทั้งหมดรองลงมาคือปัญหาเกี่ยวกับน้ำประปา คิดเป็น42.2% รองลงมาคือปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน/ชำรุด คิดเป็น 29.1% รองลงมาคือปัญหาน้ำท่วม/น้ำหลาก คิดเป็น13.5% ส่วนปัญหาการจัดการน้ำ ปัญหาป่าต้นน้ำถูกทำลายและปัญหาแหล่งน้ำต่ำกว่าพื้นที่ คิดเป็น 7.3%, 0.6% และ 0.5%
 
ตาราง : จำนวนพื้นที่ที่ประสบปัญหาแยกตามประเภทปัญหา
อำเภอ
สัดส่วนพื้นที่ประสบปัญหา
ปัญหาน้ำประปา
ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง
แหล่งน้ำตื้นเขิน/ชำรุด
ป่าต้นน้ำถูกทำลาย
ปัญหาน้ำท่วมหลาก
ปัญหาจัดการน้ำ
แหล่งน้ำต่ำกว่าพื้นที่
กัลยา ฯ
57.1%
38.1%
14.3%
 
 
4.8%
 
จอมทอง
16.5%
40.8%
32.0%
 
19.4%
7.8%
 
เชียงดาว
34.9%
61.4%
13.3%
 
6.0%
12.0%
 
ไชยปราการ
59.1%
70.5%
22.7%
 
6.8%
13.6%
 
ดอยเต่า
69.8%
18.6%
9.3%
 
7.0%
44.2%
 
ดอยสะเก็ด
29.5%
67.9%
22.3%
0.9%
1.8%
0.9%
0.9%
ดอยหล่อ
18.5%
61.1%
64.8%
 
13.0%
5.6%
 
ฝาง
56.3%
82.4%
13.4%
 
3.4%
0.8%
 
พร้าว
46.8%
50.5%
22.0%
0.9%
17.4%
12.8%
3.7%
เมืองเชียงใหม่
100.0%
93.8%
100.0%
 
62.5%
 
 
แม่แจ่ม
37.5%
23.1%
9.6%
 
11.5%
3.8%
 
แม่แตง
44.2%
50.0%
18.3%
 
6.7%
6.7%
 
แม่ริม
27.2%
59.8%
28.3%
 
27.2%
18.5%
 
แม่วาง
15.5%
15.5%
44.8%
 
46.6%
3.4%
 
แม่ออน
36.7%
53.1%
42.9%
 
6.1%
2.0%
 
แม่อาย
53.8%
53.8%
29.0%
5.4%
9.7%
5.4%
 
เวียงแหง
69.6%
56.5%
43.5%
 
8.7%
8.7%
 
สะเมิง
31.1%
64.4%
20.0%
6.7%
8.9%
4.4%
 
สันกำแพง
39.0%
46.0%
27.0%
 
5.0%
2.0%
 
สันทราย
39.2%
29.6%
21.6%
 
4.8%
3.2%
5.6%
สันป่าตอง
9.2%
22.5%
30.0%
 
40.0%
8.3%
 
สารภี
51.9%
27.4%
46.2%
 
0.9%
1.9%
0.9%
หางดง
39.4%
49.5%
17.4%
 
4.6%
5.5%
0.9%
อมก๋อย
38.9%
29.5%
16.8%
1.1%
15.8%
2.1%
 
ฮอด
34.4%
19.7%
18.0%
 
3.3%
3.3%
 
แยกตามพื้นที่
42.2%
47.4%
29.1%
0.6%
13.5%
7.3%
0.5%
สัดส่วนทั้งหมด
30.0%
33.7%
20.7%
0.4%
9.6%
5.2%
0.3%
 
      ปัญหาเกี่ยวกับน้ำที่พบมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ คือ ปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งคิดเป็น 33.7% รองลงมาคือปัญหาเกี่ยวกับน้ำประปา คิดเป็น 30.0% รองลงมาคือปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน/ชำรุด คิดเป็น 20.7% รองลงมาคือปัญหาน้ำท่วม/น้ำหลาก คิดเป็น 9.6% ส่วนปัญหาการจัดการน้ำ ปัญหาป่าต้นน้ำถูกทำลายและปัญหาแหล่งน้ำต่ำกว่าพื้นที่ คิดเป็น 5.2%, 0.4%และ 0.3%

      จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อจำแนกปัญหาออกเป็นรายอำเภอพบว่ามีอำเภอที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งประสบปัญหาน้ำประปา (ปัญหาคุณภาพน้ำหรือปริมาณน้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ) และปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน/ชำรุด ซึ่งพบมากที่สุดทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่มี
24
อำเภอประสบปัญหาการจัดการน้ำ และปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก 5 อำเภอประสบปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำต่ำกว่าพื้นที่และปัญหาป่าต้นน้ำถูกทำลาย