ชื่อเข้าใช้งาน

รหัสผ่าน

ระดับความรุนแรงของปัญหา


ระดับความรุนแรงของปัญหาเกี่ยวกับทรพยากรน้ำที่พบในจังหวัดเชียงใหม่
มีการกำหนดระดับความรุนแรงของปัญหาไว้ 3ระดับ คือให้เป็นช่วงคะแนนดังนี้
0.00 -1.00 คะแนน หมายถึง ระดับความรุนแรงของปัญหาน้อย
1.01 -2.00 คะแนน หมายถึง ระดับความรุนแรงของปัญหาปานกลาง
2.01 -3.00 คะแนน หมายถึง ระดับความรุนแรงของปัญหามาก

ตาราง : ระดับความรุนแรงของปัญหาแยกตามประเภทของปัญหารายอำเภอ
อำเภอ
ระดับความรุนแรงของปัญหา
ปัญหาน้ำประปา
ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง
แหล่งน้ำตื้นเขิน/ชำรุด
ป่าต้นน้ำถูกทำลาย
ปัญหาน้ำท่วมหลาก
ปัญหาจัดการน้ำ
แหล่งน้ำต่ำกว่าพื้นที่
กัลยา ฯ
1.87
1.47
0.53
0.00
0.00
0.20
0.00
จอมทอง
0.45
1.09
0.86
0.00
0.51
0.21
0.00
เชียงดาว
0.95
1.67
0.34
0.00
0.16
0.33
0.00
ไชยปราการ
1.33
1.59
0.51
0.00
0.15
0.31
0.00
ดอยเต่า
2.23
0.40
0.20
0.00
0.18
0.98
0.00
ดอยสะเก็ด
0.89
1.76
0.59
0.02
0.05
0.02
0.02
ดอยหล่อ
0.36
1.18
1.27
0.00
0.25
0.11
0.00
ฝาง
1.20
1.77
0.29
0.00
0.07
0.02
0.00
พร้าว
1.07
1.16
0.50
0.02
0.40
0.29
0.08
เมืองเชียงใหม่
0.85
0.45
0.54
0.00
0.98
0.00
0.00
แม่แจ่ม
1.31
0.68
0.27
0.00
0.35
0.10
0.00
แม่แตง
1.19
1.35
0.49
0.00
0.18
0.18
0.00
แม่ริม
0.63
1.38
0.65
0.00
0.63
0.43
0.00
แม่วาง
0.38
0.38
1.11
0.00
1.21
0.09
0.00
แม่ออน
0.82
1.10
0.96
0.00
0.14
0.04
0.00
แม่อาย
1.39
1.41
0.76
0.14
0.25
0.14
0.00
เวียงแหง
1.68
1.37
1.05
0.00
0.21
0.21
0.00
สะเมิง
0.80
1.66
0.51
0.17
0.23
0.11
0.00
สันกำแพง
0.66
0.92
0.56
0.00
0.08
0.04
0.00
สันทราย
0.82
0.66
0.49
0.00
0.11
0.07
0.13
สันป่าตอง
0.23
0.51
0.67
0.00
1.05
0.21
0.00
สารภี
1.08
0.55
1.02
0.00
0.02
0.04
0.02
 หางดง
0.90
1.11
0.40
0.00
0.10
0.13
0.02
อมก๋อย
1.38
0.98
0.59
0.03
0.56
0.08
0.00
ฮอด
1.27
0.66
0.59
0.00
0.10
0.10
0.00
ความรุนแรง
0.80
0.90
0.51
0.01
0.26
0.13
0.01
ที่มา : จากแบบสอบถามและการลงพื้นที่จัดประชุมระดับตำบลและระดับอำเภอ
 

      พบว่าปัญหาที่มีระดับความรุนแรงสูงที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่คือ ปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง คือมีความรุนแรงอยู่ที่0.91ซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงของปัญหาน้อยลำดับรองลงไปคือปัญหาเกี่ยวกับน้ำประปาปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน ปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากปัญหาการจัดการน้ำปัญหาป่าต้นน้ำถูกทำลายและปัญหาแหล่งน้ำอยู่ต่ำกว่าพื้นที่มีระดับความรุนแรงอยู่ที่ 0.80, 0.51, 0.26, 0.13, 0.01, และ 0.01ตามลำดับ ซึ่งทุกปัญหาที่เกิดขึ้นมีระดับความรุนแรงของปัญหาในระดับน้อย