ชื่อเข้าใช้งาน

รหัสผ่าน

ทรัพยากรน้ำในพื้นที่


1. แหล่งน้ำในจังหวัด
      1.1 ลำน้ำ
1) แม่น้ำปิง เป็นแม่น้ำสายหลัก มีความยาวประมาณ 600 กิโลเมตร มีต้นน้ำมาจาก ดอยถ้วยในอำเภอเชียงดาว ไหลผ่านอำเภอเชียงดาว อำเภอแม่แตง อำเภอสันทราย อำเภอแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด และอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านจังหวัดลำพูน จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร มีอัตราการไหลเฉลี่ย 440 ลบ.ม./วินาที และไหลไปรวมกับแม่น้ำน่านที่ตำบลปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นแม่น้ำเจ้าพระยา
2)แม่น้ำแตง มีความยาว 135 กิโลเมตร ต้นน้ำมาจากดอยบุกป่าแฝกขุนแม่แตงในเขตอำเภอเวียงแหง ไหลผ่านอำเภอแม่แตง ลงสู่แม่น้ำปิงฝั่งขวาที่ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
มีอัตราการไหลเฉลี่ย 300 ลบ.ม./วินาที
 3)แม่น้ำแม่งัด มีความยาว 70 กิโลเมตร มีต้นน้ำมาจากภูเขาทางทิศเหนือของ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ไหลผ่านตำบลเวียง ตำบลน้ำแพร่ ตำบลแม่แวน ตำบลแม่ปั๋ง ตำบลโหล่งขอด ลงสู่แม่น้ำปิงฝั่งซ้ายที่บ้านช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 4)แม่น้ำแม่กวง มีความยาว 105 กิโลเมตร มีต้นน้ำจากดอยผีปันน้ำ ไหลผ่านอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันทราย อำเภอสันกำแพง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และไหลผ่านจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านธิ อำเภอเมืองลำพูน ลงสู่แม่น้ำปิงฝั่งซ้ายที่อำเภอป่าซาง
5) แม่น้ำแม่ริม มีความยาว 49 กิโลเมตร ต้นน้ำเกิดจากป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไหลผ่านอำเภอแม่ริม ลงสู่แม่น้ำปิงฝั่งขวาที่ตำบลริมใต้
 6)แม่น้ำแม่ขาน มีความยาว107 กิโลเมตร ต้นน้ำเกิดจากดอยแม่ตะละ และ ดอยแม่แดดน้อย อำเภอสะเมิง ไหลผ่านอำเภอแม่วางลงสู่แม่น้ำปิงฝั่งขวาที่ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง
 7)แม่น้ำกลาง มีความยาว 45 กิโลเมตร ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาดอยอินทนนท์ ด้านตะวันออก ไหลผ่านอำเภอจอมทองลงสู่แม่น้ำปิงฝั่งขวา
 8)แม่น้ำแม่แจ่ม มีความยาว 170 กิโลเมตร ต้นน้ำเกิดจากภูเขาทิศเหนือของ ช่องปางเกี๊ยะในอำเภอแม่แจ่ม ไหลผ่านตัวอำเภอแม่แจ่ม และอำเภอฮอด ลงสู่แม่น้ำปิงฝั่งขวาที่บ้านสบแจ่ม อำเภอฮอด
 9)แม่น้ำแม่หาด มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาในเขตอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ไหลลงสู่แม่น้ำปิงฝั่งซ้ายที่อำเภอดอยเต่า
10) แม่น้ำแม่ตื่น มีความยาว 150 กิโลเมตร ต้นน้ำเกิดจากช่องเขาระหว่างอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ไหลผ่านอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ลงสู่แม่น้ำปิงฝั่งขวาในเขตจังหวัดตาก
11)แม่น้ำกก มีความยาว 180 กิโลเมตร ต้นน้ำเกิดจากภูเขาทางทิศใต้ของเมือง เชียงตุง ประเทศพม่า ไหลผ่านเมืองกก เมืองสาตะในพม่า ผ่านอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านอำเภอเมืองเชียงรายแล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขง ที่อำเภอเชียงแสน
12) แม่น้ำฝาง มีความยาว 70 กิโลเมตร ต้นน้ำเกิดจากดอยหัวโท บนถนนสายเชียงใหม่-ฝาง เขตอำเภอไชยปราการไหลขึ้นทางทิศเหนือผ่านอำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย แล้วไหลลงสู่แม่น้ำกกฝั่งขวา 
 
      1.2 หนองบึง สระน้ำ
      จังหวัดเชียงใหม่มีแหล่งน้ำประเภทหนอง บึง สระน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมหลายๆ ประเภท โดยมีการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะปลูกมากที่สุด ส่วนการเลี้ยงสัตว์ ประมง น้ำกินน้ำใช้ และอุตสาหกรรมในครัวเรือน มีการนำไปใช้ประโยชน์รองลงมาตามลำดับ
 
2.โครงสร้างพื้นฐานของแผล่งน้ำ
      2.1 อ่างเก็บน้ำสระเก็บน้ำ และฝาย
      จังหวัดเชียงใหม่ มีแหล่งน้ำพัฒนาประเภทอ่างเก็บน้ำ สระเก็บน้ำ และฝาย อยู่หลายแหล่งและมีทั้งประเภทโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก แต่ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการขนาดเล็ก
 
ตาราง : โครงสร้างแหล่งน้ำพัฒนา
ลำดับ
โครงการชลประทาน
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่ชลประทาน
(ไร่)
ความจุ
(ล้าน ลบ.ม.)
1
โครงการชลประทานขนาดใหญ่
2
205,000
528
2
โครงการชลประทานขนาดกลาง
20
222,800
63
3
โครงการชลประทานขนาดเล็ก
478
465,953
113
4
สถานีสูบน้ำ
74
74,080
0
รวม
574
967,833
703
 ที่มา : กรมทรัพยากรน้ำ 2546

      2.2 บ่อบาดาล
      จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนบ่อบาดาลทั้งหมด 3,544 บ่อ ซึ่งปริมาณน้ำที่ได้จากบ่อบาดาล และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ แต่ส่วนใหญ่จะนำไปใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคเป็นหลัก