ชื่อเข้าใช้งาน

รหัสผ่าน

สภาพแหล่งน้ำ


     จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,566,911 ไร่ มีจำนวนประชากรประมาณ 1.63 ล้านคน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ
      มีพื้นที่อยู่บน 5 ลุ่มน้ำหลัก คือ ลุ่มน้ำกก ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำสาละวิน ลุ่มน้ำวัง และลุ่มน้ำโขง แต่พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตของลุ่มน้ำปิง มีเขื่อนภูมิพลเป็นเขตแบ่งลุ่มน้ำปิงตอนบนและลุ่มน้ำปิงตอนล่าง ลำน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่มีต้นกำเนิดมาจากภูเขาต่างๆ แม่น้ำที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ คือ แม่น้ำปิง นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำ ขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด และเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอ แม่แตง โดยพื้นที่ลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำสาขา 
ตาราง : พื้นที่ของลุ่มน้ำสาขาในจังหวัดเชียงใหม่
ลุ่มน้ำหลัก
ลุ่มน้ำสาขา
พื้นที่ (ตร.กม.)
พื้นที่ (ไร่)
แม่น้ำกก
น้ำแม่กกตอนล่าง
167.861
104,913.30
น้ำแม่ฝาง
2,008.732
1,255,457.32
น้ำแม่ลาว
17.954
11,221.22
น้ำแม่สรวย
0.384
240.22
รวม
2,194.931
1,371,832.06
แม่น้ำปิง
แม่น้ำแม่แตง
1,951.931
1,219,956.75
แม่น้ำปิงส่วนที่ 3
1,854.706
1,159,190.95
แม่น้ำปิง
แม่น้ำปิงส่วนที่ 2
1,139.275
712,046.91
แม่น้ำปิงตอนบน
1,904.750
1,190,468.73
น้ำแม่หาด
341.108
213,192.41
น้ำแม่ลี้
1.462
913.50
น้ำแม่ริม
559.724
349,827.71
น้ำแม่ตื่น
1,847.145
1,154,465.33
น้ำแม่แจ่มตอนล่าง
1,819.385
1,137,115.57
น้ำแม่แจ่มตอนบน
1,960.250
1,225,156.51
น้ำแม่งาน
1,738.152
1,086,345.23
น้ำแม่งัด
1,280.268
800,167.63
น้ำแม่กวง
1,662.429
1,039,018.20
น้ำแม่กลาง
618.522
386,576.20
รวม
18,679.107
11,674,441.62
แม่น้ำสาละวิน
น้ำแม่เงา
331.263
207,039.23
น้ำแม่ปายตอนบน
2.609
1,630.41
น้ำแม่ปายตอนล่าง
0.078
49.06
น้ำแม่ริด
796.543
497,839.54
น้ำแม่ลาหลวง
0.581
363.13
น้ำแม่สะมาด
0.166
103.75
น้ำแม่สะเรียง
0.038
24.05
น้ำแม่สุริน
0.029
18.27
แม่น้ำเมยตอนล่าง
1.323
826.75
แม่น้ำยวมตอนบน
0.229
143.24
แม่น้ำยวมตอนล่าง
0.027
16.74
ห้วยแม่สา
1.506
941.31
รวม
1,134.393
708,995.48
แม่น้ำวัง
น้ำแม่ตุ๋ย
0.595
371.92
แม่น้ำสวย
0.274
170.95
รวม
0.869
542.88
รวม
22,009.298
13,755,811.33
 ที่มา : จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่