ชื่อเข้าใช้งาน

รหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป


ตำแหน่งที่ตั้ง

      จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย เส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,027 ฟุต (310 เมตร) ส่วนกว้างจากทิศตะวันตกจรดทิศตะวันออกประมาณ 138 กิโลเมตร ส่วนยาวจากทางทิศเหนือจรดทางทิศใต้ประมาณ 320 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 750 กิโลเมตรโดยทางรถไฟ และ รถยนต์ประมาณ 720 กิโลเมตร ตามแนวทางหลวงแผ่นดินสายเหนือ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

                ทิศเหนือ ติดต่อ รัฐฉานของสหภาพพม่า โดยมีดอยผีปันน้ำของดอยคำ ดอยหลักแต่ง ดอยปกกลา ดอยถ้ำป่อง ดอยถ้วย ดอยผาวอก และดอยอ่างขางเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาแดนลาว เป็นเส้นกั้นอาณาเขต

                ทิศใต้ ติดต่อ จังหวัดลำพูนและตาก มีร่องน้ำแม่ตื๋นและดอยผีปันน้ำ ดอยเรี่ยม ดอยหลวงเป็นเส้นกั้นอาณาเขต

                ทิศตะวันตก ติดต่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีดอยผีปันน้ำ ร่องน้ำแม่ริด และดอยขุนแม่ตื่น เป็นเส้นกั้นอาณาเขต

                ทิศตะวันออก ติดต่อ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูนส่วนที่ติดกับจังหวัด เชียงรายและลำปางมีร่องน้ำลึกของน้ำแม่กก สันปันน้ำดอยซางเป็นเส้นกั้นอาณาเขต ส่วนจังหวัดลำพูนมีร่องน้ำแม่ปิง ดอยขุนห้วยหละเป็นเส้นกั้นอาณาเขต