ชื่อเข้าใช้งาน

รหัสผ่าน

ความเป็นมาของโครงการ


      พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำปิงมีพื้นที่รับน้ำฝนทั้งหมดประมาณ 34,856 ตารางกิโลเมตร แม่น้ำปิงมีต้นกำเนิดในทิวเขาผีปันน้ำในเขตอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไหลจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ผ่านพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำน้ำสาขาที่สำคัญได้แก่ แม่แตง แม่งัด แม่กวง แม่งาน (แม่ขาน) และแม่แจ่ม สภาพภูมิประเทศตอนบนของลุ่มน้ำปิงเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนปกคลุมด้วยป่าไม้ จากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจทำให้มีความต้องการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้น จึงได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงรวมทั้งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เช่น เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา แต่ในอนาคตปริมาณความต้องการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆจะเพิ่มมากขึ้นทั้งด้านอุปโภค บริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรม อ่างเก็บน้ำขนาดต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมทำได้ยากเพราะมีพื้นที่ที่เหมาะสมจำกัดและมีปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำเกิดขึ้นมากมาย เช่น ปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในปีที่เกิดความแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วงหรือฝนตกน้อย และในปีที่มีฝนตกหนักติดต่อกันเนื่องจากความแปรปรวนของอากาศจะก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วม ทำความเสียหายแก่พืชผลและชุมชน ส่วนปัญหาด้านคุณภาพน้ำมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองทั้งทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ เป็นเหตุให้เกิดสภาพเสื่อมโทรมและก่อให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน จังหวัดเชียงใหม่จึงมีความจำเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำ
      ปัจจุบันมีการจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้องในแต่ละลุ่มน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ แต่ยังไม่มีแผนรวม (Integrated plan) สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่จะใช้เป็นกรอบที่ระบุถึงแผนงานและโครงการที่แสดงถึงวิธีการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม เพราะการดำเนินการตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบเร่งด่วน จึงยังไม่มีทิศทางและวิธีการปฏิบัติในระยะยาวอย่างชัดเจนที่มีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกันการดำเนินงานจะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ที่แตกต่างกัน ขึ้นกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ฤดูกาล สภาพแวดล้อม และกิจกรรมในการใช้น้ำของชุมชน ทำให้ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลหลายด้านในแต่ละพื้นที่ ต้องมีการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลเพื่อได้ข้อสรุปที่ถูกต้อง สำหรับนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่
      จังหวัดเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญเหล่านี้จึงได้มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาและผู้ดำเนินโครงการ เริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลในระดับหมู่บ้าน นำมาศึกษาวิเคราะห์ ผ่านกระบวนการจัดทำแผนในระดับชุมชน พัฒนาและจัดทำเป็นแผนพัฒนาทรัพยากรน้ำในระดับตำบลหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดทำแผนในระดับอำเภอ ก่อนจะนำมาสังเคราะห์เป็นแผนพัฒนาทรัพยากรน้ำของจังหวัด เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลและเครื่องมือในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมาย รวมถึงให้มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้ราษฎรและสังคมส่วนรวมได้ใช้ประโยชน์จากน้ำร่วมกันอย่างยั่งยืน