ชื่อเข้าใช้งาน

รหัสผ่าน

สภาพปัญหาและระดับความรุนแรง


สถานการณ์โดยรวมของการกีดขวางทางน้ำของจังหวัดเชียงใหม่

      ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาจากการใช้ทรัพยากรน้ำหลายประการ เช่น ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน ปัญหาคุณภาพน้ำประปา รวมถึงปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน/ชำรุดเสียหาย โดยทั่วทั้งพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่จะประสบปัญหาในลักษณะใกล้เคียงกัน แต่จะแตกต่างกันที่ระดับความรุนแรงของปัญหาเท่านั้น ซึ่งหากวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว จะพบว่า สาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่มาจากปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า การทำลายแหล่งต้นน้ำ การแผ้วถางพื้นที่ป่าเพื่อทำเป็นพื้นที่เพาะปลูก ส่งผลทำให้สภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป ทำความเสียหายแก่พืชผลและชุมชน และปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือปัญหาการกีดขวางทางน้ำที่เกิดจากธรรมชาติและจากน้ำมือของมนุษย์ เช่น ลำห้วยและแหล่งน้ำตื้นเขิน คลองส่งน้ำเสียหาย ทำให้น้ำไม่สามารถไหลเข้ามาถึงในพื้นที่เกษตร ทั้งทำให้น้ำไหลผ่านไม่สะดวกเกิดปัญหาน้ำไหลท่วมและน้ำขังในช่วงฤดูฝน ปัญหาน้ำเซาะตลิ่งพัง รวมถึงการกีดขวางทางน้ำจากการสิ่งปลูกสร้างของทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ปัญหาการกีดขวางทางน้ำกลายเป็นปัญหาสำคัญอย่างยิ่งที่ควรให้ความสำคัญและร่วมกันกำหนด แนวทางแก้ไขปัญหา

     ลักษณะปัญหาการกีดขวางทางน้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สามารถแยกออกเป็น 2 ลักษณะพื้นที่ ดังนี้

1. พื้นที่สูง
      ลักษณะปัญหาการกีดขวางทางน้ำที่เกิดขึ้น คือ ปัญหาการกีดขวางทางน้ำบนพื้นที่สูงที่เกิดจากลักษณะทางกายภาพเป็นพื้นที่ลาดชัน เมื่อฝนตกน้ำฝนก็จะไหลลงไปพื้นที่ลุ่ม ชะล้างโคลนและทรายลงไปพื้นที่ราบลุ่มอย่างรวดเร็ว แล้วทำให้เกิดปัญหาต่อเนื่องในที่ราบ เช่น การวางท่อระบายน้ำหรือการทำสะพานที่มีความสูงไม่เพียงพอและมีตอหม้อสะพานที่แคบเกินไป ทำให้มีสิ่งปฏิกูลต่างๆมาอุดตันทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันท่วงที ที่สำคัญกิจกรรมต่างๆ บนพื้นที่สูงกลับกลายเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาการกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ราบลุ่ม เช่น การตัดไม้ทำลายป่าเพื่อทำเป็นพื้นที่การเกษตร การทำไร่เลื่อนลอย การถางหน้าดิน ทำลายหน้าดิน ทำให้เกิดปัญหาการชะล้างเอาตะกอนดินและทราย ต้นไม้ กิ่งไม้ เศษวัชพืชต่างๆบนพื้นที่สูงไหลลงไปทับถมลำน้ำในพื้นที่ราบลุ่ม เกิดการตื้นเขินและแคบลงไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากได้ ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วม

2. พื้นที่ราบลุ่ม และพื้นที่ชุมชน
      ลักษณะปัญหาการกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ราบลุ่มและพื้นที่ชุมชนที่มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น มีอยู่หลายประการ เช่น การตื้นเขินของลำน้ำจากธรรมชาติ โดยสาเหตุจากตะกอนบนพื้นที่สูงไหลลงมาทับถมในลำน้ำปริมาณมากในช่วงฤดูน้ำหลาก มีวัชพืชขึ้นในลำน้ำกลายเป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำ ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำเน่าเสีย ประกอบกับปัญหาการรุกล้ำลำน้ำของประชาชนเพื่อสร้างเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและทำเป็นพื้นที่การเกษตร การถมลำน้ำสร้างเป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง การวางท่อระบายน้ำที่มีขนาดเล็ก รวมไปถึงการก่อสร้างสาธารณูปโภคของหน่วยงานราชการการออกแบบสิ่งปลูกสร้าง เช่น ถนนหนทาง สะพาน ที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้กลายเป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำ