ชื่อเข้าใช้งาน

รหัสผ่าน

หน้าแรก > ระบบฐานข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลกลางของจังหวัดเชียงใหม่ ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรมานำเสนอใหม่ ในรูปแบบของระบบแผนที่ออนไลน์ ซึ่ง ผู้ใช้งานสามารถสืบค้น คำนวณพื้นที่รับน้ำ เรียกค้นข้อมูลสรุปเป็นรายงานเบื้องต้น จากระบบแบบออนไลน์ พร้อมนำฐานข้อมูล จากภาครัฐไปใช้ประโยชน์กับงานได้ทันที

ดูเรื่องระบบฐานข้อมูลเพิ่มเติม >>

ผู้ใช้งานสามารถเรียกค้นข้อมูลทรัพยากรน้ำระดับชุมชน ตามเงื่อนไขที่ต้องการ ทั้งข้อมูลโครงการที่ทางชุมชนต้องการให้อยู่ในแผนพัฒนาของภาครัฐ ทั้งโครงการก่อสร้างและต้องการปรับปรุงเร่งด่วน สามารถเรียกข้อมูลและจัดพิมพ์เป็นเอกสารจากระบบได้

ดูเรื่องระบบฐานข้อมูลเพิ่มเติม >>

การจัดการคดีป่าไม้ การขอใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่า ได้ถูกรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลนี้เพื่อหน่วยงานด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้สามารถวางแผนจัดการพื้นที่ การขอใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งสืบค้นข้อมูลเชื่อมโยงกับระบบแผนที่ออนไลน์ได้

ดูเรื่องระบบฐานข้อมูลเพิ่มเติม >>

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำเป็นต้องทราบข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นระดับชุมชนฐานข้อมูลสิ่งกีดขวางทางน้ำจึงเป็นการรวบรวมปัญหาการกีดขวางทางน้ำ ระดับพื้นที่ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุง แก้ไขเพิ่มหรือลบปัญหาต่าง ๆ สำหรับการวางแผนแก้ไขปัญหาในอนาคตได้

ดูเรื่องระบบฐานข้อมูลเพิ่มเติม >>