ชื่อเข้าใช้งาน

รหัสผ่าน

หน้าแรก > ระบบฐานข้อมูล
จังหวัดเชียงใหม่ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล ทรัพยากรน้ำระดับชุมชน ฐานข้อมูล สิ่งกีดขวางทางน้ำ รวมทั้งระบบฐานข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่ออำนวยความ สะดวกแก่หน่วยงานและประชาชนสามารถ สืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้