ชื่อเข้าใช้งาน

รหัสผ่าน

หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา

        สืบเนื่องจากในปี พ.ศ.​2553 ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้อมูลในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และบูรณาการสู่แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดในภาพรวม โดยได้สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำร่วมกันในระดับพื้นที่ และกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยปัญหาหนึ่งในด้านทรัพยากรน้ำที่พบมากและประชาชนต้องการให้มีการแก้ไข คือ การอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลอง ให้กลับมาทำหน้าที่ได้อย่างเดิม โดยปัญหาที่เกิดกับแม่น้ำคูคลองที่เห็นได้ชัดและเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน ได้แก่ การถูกบุกรุกจนทำให้ลำน้ำขาดศักยภาพการระบายน้ำ และปัญหาน้ำเน่าเสีย ในแม่น้ำคูคลอง

        และด้วยทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่แล้วในโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์พร้อมข้อมูลประกอบจากการลงสำรวจรายละเอียดในระดับหมู่บบ้าน เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่ สามารถใช้งานได้จริง ทั้งหน่วยงานตามภารกิจ และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลเข้าสู่ระบบส่วนกลาง จากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ จะทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งน้ำและแผนบริหารจัดการน้ำ ความต้องการใช้น้ำ และรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน ไว้ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสืบค้นฐานข้อมูลของแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับชุมชนอย่างสมบูรณ์ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามโครงการก่อสร้าง หรือโครงการตามแผน ได้ครบถ้วน ถูกต้อง นอกจากนี้ ทุกหน่วยงานภายในจังหวัดเชียงใหม่ก็สามารถสืบค้นและนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศจังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นศูนย์รวมข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่ และสรุปผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ พร้อมสือ มีเดีย ต่าง ๆ ให้ประชาชน และหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเปิดเผยและทั่วถึง โดยผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำระดับชุมชน ระบบฐานข้อมูลสิ่งกีดขวางทางน้ำ ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ พร้อมด้วยระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ (GIS Enterprise) ผ่านเมนูฐานข้อมูล