ชื่อเข้าใช้งาน

รหัสผ่าน

บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) แก่ประชาชนและหน่วยงานที่สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลแผนที่ออนไลน์จากฐานข้อมูลทรัพยากรจังหวัดเชียงใหม่ได้ผ่าน Web Browser ได้ทันที พบได้ในเมนู "ฐานข้อมูล/GIS"

การจัดการทรัพยากรน้ำโดยมีระบบฐานข้อมูลสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เป็นระบบ ย่อมส่งผลให้การวางแผนพัฒนาและป้องกันปัญหาอุทกภัยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแสดงตำแหน่งบนแผนที่ออนไลน์ พร้อมออกรายงานสรุป ได้ทันที

รวมข้อมูล 3D Animation ทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ มุมมองสามมิติแสดงพื้นที่และทรัพยากรของอำเภอ เข้าดูรายละเอียดได้ที่เมนู "เอกสารเผยแพร่"

รวมแผนที่จากการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ประกอบโครงการได้ทันที ทั้งข้อมูลการวิเคราะห์พื้นที่รับน้ำย่อย เขตป่าไม้ ความรุนแรงของปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ เป็นต้น

รวมข้อมูลรายงานสรุปด้านทรัพยากรน้ำชุมชน และการกีดขวางทางน้ำ เผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และนำข้อมูลไปประกอบการศึกษาวิจัยได้ทันที

ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำระดับชุมชน บริการข้อมูลระดับชุมชน พร้อมระบบคำนวณพื้นที่รับน้ำออนไลน์ สามารถเข้าใช้งานที่ GIS Enterprise ในเมนู ฐานข้อมูลGIS

จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการอนุรักษ์แม่น้ำคูคลอง และทรัพยากรน้ำผ่านเว็บไซต์เพื่อเป็นสื่อกลางบริหารจัดการทรัพยากรของจังหวัดให้ทั่วถึงทุกชุมชน อย่างยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา >>

จังหวัดเชียงใหม่ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล ทรัพยากรน้ำระดับชุมชน ฐานข้อมูล สิ่งกีดขวางทางน้ำ รวมทั้งระบบฐานข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่ออำนวยความ สะดวกแก่หน่วยงานและประชาชนสามารถ สืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

ดูเรื่องระบบฐานข้อมูลเพิ่มเติม >>

เราได้จัดเตรียมรายละเอียดข้อมูล และแผน ทรัพยากรจากบทวิเคราะห์จากโครงการ ต่าง ๆ เพื่อสามารถเรียกค้นข้อมูลทรัพยากร ผ่านเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลด ข้อมูล ซึ่งสามารถเปิดรายละเอียดของเนื้อหา สำหรับนำไปประกอบการดำเนินโครงการได้

รายละเอียดข้อมูลและแผนพัฒนาเพิ่มเติม >>

ข้อมูลเอกสารน่าสนใจของโครงการทั้งแผน พัฒนาทรัพยากรรายอำเภอและระดับจังหวัด ในรูปแบบของ pdf รูปภาพ แผนที่เฉพาะเรื่อง และข้อมูลภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ ในพื้นที่ รายอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่

ดูเอกสารเผยแพร่เพิ่มเติม >>